Disclaimer

Op deze Glason site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Glason heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Glason website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Glason staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Glason aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Glason wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Glason garandeert evenmin dat de Glason website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Glason website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Glason niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Glason wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Glason, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Glason website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Glason website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glason, de inhoud van de Glason website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de Glason website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.